Rezygnacja

W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z członkostwa w Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Banku Millennium należy sporządzić krótkie oświadczenie na piśmie własnoręcznie podpisane, a następnie przesłać pismo zapisane w .pdf mailem na adres kontakt@zzbankmillennium.pl lub w oryginale na adres korespondencyjny organizacji zakładowej.

Zaprzestanie pobierania składek następuje w danym miesiącu jeśli oświadczenie wpłynie (liczy się data wpływu) nie później niż do 15-go danego miesiąca.

UWAGA: Tylko złożone pisemne oświadczenie własnoręcznie podpisane jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru!
Skontaktuj się z nami
Kontakt
ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" BANKU MILLENNIUM

40-286 Katowice
ul. Floriana 7
tel: 536 904 804
(od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00)
Adres korespondencyjny:
41-500 Chorzów
ul. Sobieskiego 17/11
Nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0247 5560