ZFŚS - impreza świąteczna dla wszystkich pracowników.

09/03/2020, 18:30

Impreza świąteczna dla wszystkich pracowników. 

Czy można zapłacić za nią z funduszu socjalnego?

Odpowiadając na to pytanie, należy rozważyć dwie kwestie: czy impreza taka jest rodzajem działalności socjalnej oraz czy dopuszczalne jest jej finansowanie ze środków funduszu w świetle obowiązku stosowania kryterium socjalnego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, środki z funduszu mogą być przeznaczane na finansowanie działalności socjalnej.

Ustawa definiuje działalność socjalną jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach itp. czy udzielanie pomocy materialnej, m.in. na cele mieszkaniowe.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 23 października 2008 r. (II PK 74/08), organizacja imprez masowych mieści się w tak określonym pojęciu działalności socjalnej, stanowiąc rodzaj działalności rekreacyjnej czy formę wypoczynku. Taka interpretacja oznacza zaliczenie imprezy firmowej do działalności socjalnej.

Pozostaje druga wątpliwość dotycząca stosowania kryterium socjalnego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przyznawanie ulgowych usług i świadczeń powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Potwierdza to SN w wyrokach z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00) oraz z 25 sierpnia 2004 r. (I PK 22/03).

Należy jednak zwrócić uwagę, że zarówno sam przepis, jak i stanowisko SN odnoszą się wyłącznie do ulgowych usług i świadczeń. Impreza firmowa, organizowana na rzecz wszystkich uprawnionych na zasadzie równości, nie należy do tej kategorii. Możliwe jest (należy podkreślić - możliwe) zatem uznanie, że nie stosuje się do niej kryterium socjalnego. Taką interpretację potwierdza SN w cytowanym wyroku (II PK 74/08).  

Zdecydowanie stanowisko takie budzi ogromne kontrowersje tym bardziej, że istnieją orzeczenia sądowe stanowiące odmienne stanowisko.


Należy podkreślić, iż sposób wykorzystania funduszy, zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń socjalnych oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

Dlatego też jeśli u Pracodawcy działają organizacje związkowe to mimo przychylnych dla Pracodawcy orzeczeń sądowych jeszcze organizacje związkowe reprezentujące ogół pracowników muszą wyrazić  akceptację finansowania tego typu świadczeń.

W związku z tym, że finansowanie imprez świątecznych budzi ogromne kontrowersje wśród pracowników Banku Millennium jako Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Banku Millennium w celu rozstrzygnięcia sporu czy spotkania świąteczne powinny być finansowane z funduszu socjalnego czy też nie - stoimy na stanowisku, że w Regulaminie Zakładowego  Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny znaleźć się tylko takie świadczenia wobec, których Pracodawca ma obowiązek weryfikowania sytuacji materialnej osób uprawnionych do korzystania z usług. Nie należą do nich spotkania świąteczne, które nie mają charakteru wypoczynkowego, sportowo-rekreacyjnego lub kulturalno-oświatowego.

W zamian za kwotę przeznaczaną na dofinansowanie spotkań świątecznych proponujemy jeden z najpopularniejszych benefitów opłacanych ze środków funduszu socjalnego - dofinansowanie do wypoczynku pracownika - pozwala uzyskać dopłatę do wypoczynków krajowych i zagranicznych, również takich, które pracownik organizuje we własnym zakresie. O dopłaty można się starać raz w roku i dotyczą one urlopu, który trwa 14 dni kalendarzowych. Kryterium przyznania dofinansowania jest wysokość dochodów osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Świadczenie jest zwolnione ze składek ZUS, ale podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT).

Z funduszu socjalnego można ponadto opłacić działalność kulturalno-oświatową oraz sportowo-rekreacyjną, np. w formie dopłat do ceny biletów do kina, teatru, na koncert lub inne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Podobnie jest z zajęciami sportowymi, basenem czy siłownią.

Z funduszu socjalnego pracodawcy można opłacić wyjazdy i imprezy integracyjne, jeśli mają charakter wypoczynkowy, rekreacyjno-sportowy lub kulturalno-oświatowy. Dofinansowanie dla poszczególnych pracowników zróżnicowane powinno być ze względu na ich sytuację materialną, rodzinną, życiową.

Z funduszu socjalnego pracodawca może również pokryć koszty bezzwrotnych zapomóg w formie finansowej lub rzeczowej. O taką pomoc mogą starać się pracownicy, którzy z powodu wypadków losowych (np. pożar mieszkania) znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Przykładami niewłaściwego dysponowania funduszami jest m.in.

- finansowanie szkoleń czy też innych form edukowania pracowników,

- opieka medyczna,

- ubezpieczenia oraz dopłaty do przejazdów i dojazdów do pracy,

- finansowania upominków i prezentów dla pracowników,

- dopłat do żywienia zbiorowego (stołówka).

 

Te świadczenia pracodawca powinien finansować ze środków obrotowych - podobnie jak spotkania świąteczne.

 

 

Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady prawnej.