WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

10/10/2019, 10:15
KTO? - Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Banku Millennium

KIEDY? - od października 2019

JAK? – wszyscy RAZEM osiągniemy więcej

GDZIE? - w całej Polsce

DLACZEGO? – by poprawić jakość pracy

CO? -  wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy

Nasza Organizacja Związkowa powstała w połowie 2012 roku. Z pomocą naszej Centrali Związkowej  - licznych uprzejmych ludzi z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach -  po raz pierwszy realnie oddziaływaliśmy na kształt zarówno Regulaminu Pracy jak i Regulaminu Wynagrodzenia  wprowadzając niezbędne zmiany w zapisach dokumentów, tak aby skutecznie zabezpieczyć interesy wszystkich pracowników Naszej firmy. Z perspektywy minionych lat i licznych modyfikacji w dokumentach w opinii większości pracowników udało się wspólnie dopracować regulaminy w każdym szczególe.

Na początku funkcjonowania Organizacji Związkowej głównym celem było zmienić Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tak aby umożliwić korzystanie ze środków finansowych tam zgromadzonych, jak największej ilości pracownikom. 

Podczas negocjacji z Pracodawcą swoim uporem i determinacją wyegzekwowaliśmy podniesienie odpisu do ustawowej stawki. Na skutek wielogodzinnych negocjacji i poszukiwaniu kompromisu zapisy w regulaminie zostały dostosowywane do realnych potrzeb naszych pracowników i pojawiły się pierwsze regulaminowe świadczenia socjalne, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy - świadczenia, które wprost wynikały z zapisów Regulaminu ZFŚS.

Pracownicy mieli możliwość - zgodnie z zapisami regulaminu - korzystać z pieniędzy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i cieszyć się m.in.:

- dofinansowaniem do wypoczynku urlopowego; 
- dofinansowanie na każde dziecko ze szczególnym przeznaczeniem na zdrowie, edukację czy wypoczynek; 
- świadczeniem świątecznym na Boże Narodzenie; 
- bezzwrotną zapomogą, 
- dofinansowaniem do karty Multisport. 

To niewątpliwie był dla nas wszystkich pierwszy duży sukces i dowód, że wszyscy RAZEM osiągniemy więcej – a działając wspólnie realnie wpływamy na otaczającą Nas rzeczywistość.

Jako Zarząd Organizacji Związkowej wielokrotnie spędzaliśmy długie godziny analizując również Regulaminy Premiowania przed każdą wprowadzaną przez Pracodawcę zmianą. Było ich tyle, że dzisiaj trudno je wszystkie zliczyć. 
Wielu z Was nie znało pierwotnych wersji przed negocjacjami różnych zapisów, ale dzisiaj mamy poczucie spełnienia, że udało nam się zniwelować niekorzystne (z punktu widzenia prawa pracy) zapisy dla Pracowników i doprowadzić do sytuacji, kiedy to wszelkie zapisy regulaminu są zrozumiałe dla pracowników a sam regulamin jest dokumentem bardzo precyzyjnie opisującym schemat wyliczania dodatkowego wynagradzania.

Natomiast w  trosce o poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy została powołana do życia Społeczna Inspekcja Pracy. Podczas wyborów na Społecznego Inspektora Pracy zostali wyłonieni Ci, których zadaniem przez okres 4-letniej kadencji było kontrolować przestrzeganie regulaminów pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Przez te wszystkie lata pracy na rzecz naszych pracowników mamy za sobą niezliczoną ilość godzin rozmów z Wami - tych osobistych, telefonicznych a także prowadzonych za pośrednictwem email – dotyczących głównie spraw indywidualnych. I choć ta praca pochłaniała często czas prywatny o różnych porach dnia i nocy to jesteśmy zadowoleni i dumni, że właśnie do nas zwracaliście się w sytuacjach problematycznych – bowiem Organizacja Związkowa funkcjonuje dla pracowników i bez Was nasze funkcjonowanie nie byłoby potrzebne.

Dzisiaj wierzymy, że dawaliśmy Wam optymalne wsparcie, że w wielu przypadkach pomogliśmy i odpowiednio nakierowaliśmy w podejmowanych decyzjach i działaniach.

Praca dotycząca spraw indywidualnych to praca najbardziej absorbująca a przede wszystkim również taka - której nigdy nie widać na zewnątrz – ale dająca najwięcej satysfakcji. Samo procesowanie konsultacji w sprawach zwolnień i wypowiedzeń umów o pracę, sprawy mobbingu i dyskryminacji, aż po sprawy sądowe to konieczność zachowania pełnej poufności i ogromnej dyskrecji.

Cieszy nas również ścisła współpraca z Państwową Inspekcją Pracy we Wrocławiu, która wielokrotnie pomagała nam w każdej sytuacji  i przede wszystkim dokonała na naszą prośbę rzeczy niemożliwej -  zobowiązała Euro Bank  do korekty nieprawidłowo naliczanych wynagrodzeń za czas urlopu co okazało się być nieprawidłowością funkcjonującą w firmie od wielu lat.

Pamiętamy gorącą linię telefoniczną z podziękowaniami dla nas.
Ale tak naprawdę to my dziękujemy Wam – członkom organizacji i naszym licznym sympatykom. To dzięki Waszemu zaufaniu, wielu rozmowom zawdzięczamy możliwość rozpoczęcia procesu kontroli. 

To kolejny przykład tego, że pozytywna współpraca powinna być nie tylko między Organizacją Związkową i Pracodawcą, ale tak naprawdę pomiędzy nami - Pracownikami. 

Im nas więcej tym bezpieczniej!

Od października 2019 r. po połączeniu Banku Millennium i Euro Banku czeka nas praca u podstaw – bardzo zbliżona do tej jaką wykonaliśmy na samym początku istnienia w Euro Banku. Dzisiaj jednak mamy ze sobą potężny bagaż doświadczenia, wsparcie nie tylko Organizacji Związkowych zrzeszających się w Krajowej Sekcji Bankowców (takich jak: ING Bank Śląski, BNP Paribas, Santander Bank i Santander Consumer Bank, PKO SA i PKO BP, byłego BGŻ czy też Raiffeisen Polbank), nie tylko świetnych relacji z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy, ale przede wszystkich Was członków w ilości ponad kilkuset osób.

Dlatego też, za Wasze dotychczasowe zaufanie serdecznie dziękujemy i obiecujemy w dalszym ciągu dbać o Wasze interesy bez względu na zmianę grupy kapitałowej.